Zeeland

Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, is door de start van het groeiseizoen en de stijgende temperaturen de kans op watertekort aanwezig. Denk maar aan de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Daarom monitoren de waterbeheerders, hoogheemraadschappen, waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort en -kwaliteit.  In de provincie Zeeland zijn dit specifiek het waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijf Evides waterbedrijf.

Kaart van Zeeland met daarop de gebieden van waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides

Drinkwater

Evides Waterbedrijf zorgt voor voldoende drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven in Nederland zijn voorbereid op warme dagen en droogte. Ze houden het waterverbruik in de gaten en zorgen dat er voldoende kraanwater beschikbaar is. Dit doen zij bijvoorbeeld door genoeg water op te pompen en te zuiveren. En door waterreservoirs maximaal te vullen voor voldoende voorraad.

Kleinere waterstraal als gevolg van waterdrukverlaging

Het kan zijn dat een waterbedrijf kiest voor een tijdelijke waterdrukverlaging. Dit zorgt ervoor dat er een minder krachtige waterstraal uit de kraan komt. Zo kan het waterbedrijf de druk op het leidingnet verlagen, terwijl alle klanten nog wel over voldoende kraanwater beschikken. Ga naar de pagina van Evides Waterbedrijf voor de actuele stand van zaken.

Voldoende en schoon water

Ook in ons 'natte' Nederland komt droogte voor. Dit kan zorgen voor verschillende problemen. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig maatregelen. Klik op deze link om te zien hoe waterschap Scheldestromen dit doet. Omdat zoetwater schaarser wordt, moet er bewust mee worden omgegaan.

De aanvoer van water is niet oneindig. Daarom geven de waterschappen per gebied aan of en hoe lang, het mogelijk is om zoetwater aan te voeren. Dit noemen ze wel de "waterbeschikbaarheid".

Zwemwater

Waterschappen zorgen voor schoon water en monitoren de kwaliteit. Deze gegevens gaan naar de provincies. Op basis van deze gegevens en de informatie van Rijkswaterstaat informeren de provincies het Nederlandse publiek over de veiligheid en hygiënerisico’s van het zwemwater. Op officiële zwemlocaties kunnen zwemmers ervan uitgaan dat hun veiligheid en hygiëne is gegarandeerd, en dat als er afwijkingen zijn ze hierover geïnformeerd worden. Informatie staat op borden bij de zwemplekken. Voor actuele info zie: www.zwemwater.nl of download de zwemwaterapp van de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat via de website van zwemwater.nl.

Beregeningsverbod voor oppervlaktewater

In Zeeland is het oppervlaktewater voornamelijk brak; een mengsel van zoet en zout. Het water in de sloten is daardoor te zout en vaak niet geschikt om gewassen te sproeien. Agrariërs mogen alleen water uit het slotenstelsel onttrekken wanneer ze in bezit zijn van een watervergunning en het water boven het gestelde waterpeil staat. Dit is per gebied verschillend waardoor er in Zeeland nauwelijks een algeheel onttrekkingsverbod wordt afgegeven. Actuele informatie hierover vind je op de website van Waterschap Scheldestromen.

Beregeningsverbod voor grondwater

De waterschappen in Zeeland zijn de belangrijkste beheerders van grond- en oppervlaktewater en houden daarbij rekening met uiteenlopende belangen. Van veiligheid, milieu, landschap, landbouw, stedenbouw tot natuur en recreatie. Het mag niet te nat, maar ook niet te droog zijn. Voor de bedrijfsvoering in de agrarische sector is het onttrekken van grond- en oppervlaktewater in periodes van droogte van groot belang.

In Zeeland is het oppervlaktewater voornamelijk brak; een mengsel van zoet en zout. Het water in de sloten is daardoor te zout en vaak niet geschikt om gewassen te sproeien. Agrariërs mogen alleen water uit het slotenstelsel onttrekken wanneer ze in bezit zijn van een watervergunning en het water boven het gestelde waterpeil staat. Dit is per gebied verschillend waardoor er in Zeeland nauwelijks een algeheel onttrekkingsverbod wordt afgegeven. Actuele informatie hierover staat op de website van Waterschap Scheldestromen.

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier voor meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.