Utrecht

Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, is door de start van het groeiseizoen en de stijgende temperaturen de kans op watertekort aanwezig. Denk maar aan de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Daarom monitoren de waterbeheerders, hoogheemraadschappen, waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort en -kwaliteit. In de provincie Utrecht zijn dit specifiek het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, en drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen.

Kaart van Utrecht met daarop de gebieden van de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Vallei en Veluwe, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterbedrijven Vitens en Oasen

Drinkwater

Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen zorgen voor voldoende drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven in Nederland zijn voorbereid op warme dagen en droogte. Ze houden het waterverbruik in de gaten en zorgen dat er voldoende kraanwater beschikbaar is. Dit doen zij bijvoorbeeld door genoeg water op te pompen en te zuiveren. En door waterreservoirs maximaal te vullen voor voldoende voorraad.

Kleinere waterstraal door waterdrukverlaging

Soms komt er een kleinere waterstraal uit de kraan. Dit gebeurt als veel klanten tegelijkertijd water gebruiken, waardoor het water anders wordt verdeeld en de waterdruk afneemt. Kijk op de websites van Vitens en Oasen voor de actuele stand van zaken.

Voldoende en schoon water

Ook in ons 'natte' Nederland komt droogte voor. Dit zorgt voor verschillende problemen. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig maatregelen. Omdat zoetwater schaarser wordt, moet er bewust mee worden omgegaan.

De aanvoer van water is niet oneindig. Daarom geven de waterschappen per gebied aan of en hoe lang, het mogelijk is om zoetwater aan te voeren. Dit noemen ze wel de "waterbeschikbaarheid".

Zwemwater

Waterschappen zorgen voor schoon water en monitoren de kwaliteit. Deze gegevens gaan naar de provincies, die samen met informatie van Rijkswaterstaat zorgt voor het beheer van officiële zwemplekken in de natuur. Informatie staat op borden bij de zwemplekken. Voor actuele info, zie zwemwater.nl of download de zwemwaterapp van de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat (voor Android of iOS /Apple).

Beregeningsverbod voor oppervlaktewater

Het waterschap is verantwoordelijk voor het afkondigen van een sproeiverbod bij een drastisch watertekort voor het beregenen van gewassen. Actuele informatie hierover staat op:

Beregeningsverbod voor grondwater

De waterschappen in Utrecht zijn de belangrijkste beheerders van grond- en oppervlaktewater en houden daarbij rekening met uiteenlopende belangen. Van veiligheid, milieu, landschap, landbouw, stedenbouw tot natuur en recreatie. Het mag niet te nat, maar ook niet te droog zijn. Voor de bedrijfsvoering in de agrarische sector is het onttrekken van grond- en oppervlaktewater in periodes van droogte van groot belang. Actuele informatie hierover staat op:

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier voor meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.