Overijssel

Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, is door de start van het groeiseizoen en de stijgende temperaturen de kans op watertekort aanwezig. Denk maar aan de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Daarom monitoren de waterbeheerders, hoogheemraadschappen, waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort en -kwaliteit.  In de provincie Overijssel zijn dit specifiek het waterschap Drents Overijsselse Delta, het waterschap Vechtstromen, het waterschap Rijn en Ijssel, Rijkswaterstaat, en drinkwaterbedrijf Vitens.

Kaart van Overijssel waarop de gebieden van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, en Vechtstromen en waterbedrijf Vitens zijn aangegeven

Drinkwater

In Overijssel controleren waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta, drinkwaterbedrijf Vitens, Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en de gemeenten dagelijks de ontwikkelingen rond droogte, watertekort en waterkwaliteit. Vooral in de periode tussen april en oktober, wanneer de natuur bloeit, agrariërs hun akkers bewerken en de temperatuur stijgt. Dan is er een grotere kans op watertekorten. Klik hier voor een impressie van beelden van de droogte in Overijssel in het afgelopen jaar.

Voldoende en schoon drinkwater

Vitens en de provincie zorgen voor voldoende en schoon drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven zijn voorbereid op warme dagen en droogte. Ze houden het waterverbruik in de gaten en zorgen dat er voldoende kraanwater beschikbaar is. Dit doen zij bijvoorbeeld door genoeg water op te pompen en te zuiveren. En door waterreservoirs maximaal te vullen voor voldoende voorraad.

Kleinere waterstraal als gevolg van waterdrukverlaging

Het kan zijn dat er een kleinere waterstraal uit de kraan komt. Dit kan bij extreme pieken in het drinkwaterverbruik, waardoor water anders verdeeld moet worden. Kijk op de website van Vitens voor de actuele stand van zaken. 

Bescherming van ons grondwater

In Overijssel wordt op 23 plaatsen grondwater uit de bodem gehaald. Uiteindelijk komt dit als drinkwater uit de kraan. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gebieden. Per gebied is in beeld gebracht wat de kwaliteit is van het (grond)water waar drinkwater van wordt gemaakt, wat bronnen van verontreinigingen zijn en welke maatregelen er zijn om het water te beschermen. Om ook in de toekomst voldoende en schoon drinkwater te hebben, onderzoekt de provincie ook mogelijkheden voor nieuwe waterwinlocaties. Klik hier voor meer informatie over ons grondwater.

Waterkwaliteit

Ook in ons 'natte' Nederland komt droogte voor. Dit kan zorgen voor verschillende problemen. Denk bijvoorbeeld aan verdroging van natuur en landbouwgronden, lage waterstanden in rivieren waardoor er minder vervoer over water mogelijk is en het verbod op het gebruik van grondwater voor het besproeien van tuinen en akkers. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig maatregelen. De waterschappen stellen ‘voorzieningniveaus’ over zoetwater vast. Dit wil zeggen dat er per waterschap wordt aangegeven wanneer het mogelijk is om zoetwater aan te voeren. Het zoetwaterbeleid komt voor de waterschappen regionaal tot stand.

Waterschappen controleren de kwaliteit van zwemwater

Waterschappen zorgen voor schoon water en monitoren de kwaliteit. Deze gegevens gaan naar de provincies. Op basis van deze gegevens en de informatie van Rijkswaterstaat informeren de provincies het Nederlandse publiek over de veiligheid en hygiënerisico’s van het zwemwater. Op officiële zwemlocaties kunnen zwemmers ervan uitgaan dat hun veiligheid en hygiëne is gegarandeerd, en dat als er afwijkingen zijn ze hierover geïnformeerd worden. Informatie staat op borden bij de zwemplekken. Voor actuele info zie: www.zwemwater.nl of download de zwemwaterapp van de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat via de website van zwemwater.nl.

Beregeningsverbod voor oppervlaktewater

De waterschappen in Overijssel zijn verantwoordelijk voor het inzetten van een sproeiverbod bij een drastisch watertekort in rivieren, beken, sloten, vijvers (oppervlaktewater) en in ons grondwater. Aanhoudende droogte in combinatie met het besproeien van tuinen, grasvelden, weilanden en akkers kan leiden tot een watertekort en een verslechtering van de waterkwaliteit. Door een beregeningsverbod willen de waterschappen deze situaties voorkomen. Tegelijkertijd willen ze, daar waar het kan, de mogelijkheid voor beregening bieden.

Actuele informatie over onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater vind je op:

Zie ook onderstaande animatie van waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierin legt het waterschap uit wat het doet om watertekort te voorkomen.

Animatie beregenen door WDOD

Beregeningsverbod voor grondwater

De waterschappen in Overijssel zijn de belangrijkste beheerders van grondwater en houden daarbij rekening met uiteenlopende belangen. Van veiligheid, milieu, landschap, landbouw, stedenbouw tot natuur en recreatie. Het mag niet te nat, maar ook niet te droog zijn.

De vergunningverlening voor het onttrekken van grondwater ligt bij de waterschappen. De provincie Overijssel doet de vergunningverlening voor het gebruik van grondwater voor drinkwatervoorziening, grote industriële winningen en bij koude en warmteopslag in de bodem.

Actuele informatie over onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater vind je op:

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.