Groningen

Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, is door de start van het groeiseizoen en de stijgende temperaturen de kans op watertekort aanwezig. Denk maar aan de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Daarom monitoren de waterbeheerders, hoogheemraadschappen, waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort en -kwaliteit.  In de provincie Groningen zijn dit specifiek het waterschap Noordzijlervest, waterschap Hunze en Aa's en waterbedrijf Groningen.

Kaart van Groningen waarop de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en het waterbedrijf Groningen zijn aangegeven

Drinkwater

Het Waterbedrijf Groningen zorgt voor voldoende drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven in Nederland zijn voorbereid op warme dagen en droogte. Ze houden het waterverbruik in de gaten en zorgen dat er voldoende kraanwater beschikbaar is. Dit doen zij bijvoorbeeld door genoeg water op te pompen en te zuiveren. Of door meer water dan gebruikelijk op te pompen.

Kleinere waterstraal door waterdrukverlaging

Soms komt er een kleinere waterstraal uit de kraan. Dit gebeurt als veel klanten tegelijkertijd water gebruiken, waardoor het water anders wordt verdeeld en de waterdruk afneemt. Ga naar de pagina van het Waterbedrijf Groningen voor de actuele stand van zaken.

Voldoende en schoon water

Ook in ons 'natte' Nederland komt droogte voor. Dit kan zorgen voor verschillende problemen. Denk bijvoorbeeld aan verdroging van natuur en landbouwgronden, lage waterstanden in rivieren waardoor er minder vervoer over water mogelijk is en het verbod op het gebruik van grondwater voor het besproeien van tuinen en akkers. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten en nemen waar nodig maatregelen.

Omdat zoetwater schaarser wordt, moet er bewust mee worden omgegaan.

De aanvoer van water is niet oneindig. Daarom geven de waterschappen per gebied aan of en hoe lang, het mogelijk is om zoetwater aan te voeren. Dit noemen ze wel de "waterbeschikbaarheid".

Zwemwater

Waterschappen zorgen voor schoon water en monitoren de kwaliteit. Deze gegevens gaan naar de provincies. Op basis van deze gegevens en de informatie van Rijkswaterstaat informeren de provincies het Nederlandse publiek over de veiligheid en hygiënerisico’s van het zwemwater. Op officiële zwemlocaties kunnen zwemmers ervan uitgaan dat hun veiligheid en hygiëne is gegarandeerd, en dat als er afwijkingen zijn ze hierover geïnformeerd worden. Informatie staat op borden bij de zwemplekken. Voor actuele info zie: www.zwemwater.nl of download de zwemwaterapp van de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat via de website van zwemwater.nl.

Beregeningsverbod voor oppervlaktewater

Het waterschap is verantwoordelijk voor het afkondigen van een sproeiverbod bij een drastisch watertekort voor het beregenen van gewassen. Actuele informatie hierover vind je op:

Beregeningsverbod voor grondwater

De waterschappen in Groningen zijn de belangrijkste beheerders van grond- en oppervlaktewater en houden daarbij rekening met uiteenlopende belangen. Van veiligheid, milieu, landschap, landbouw, stedenbouw tot natuur en recreatie. Het mag niet te nat, maar ook niet te droog zijn. Voor de bedrijfsvoering in de agrarische sector is het onttrekken van grond- en oppervlaktewater in periodes van droogte van groot belang. Actuele informatie hierover vind je op:

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier voor meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.