Gelderland

Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, is door de start van het groeiseizoen en de stijgende temperaturen de kans op watertekort aanwezig. Denk maar aan de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Daarom monitoren de waterbeheerders, hoogheemraadschappen, waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort en -kwaliteit.  In de provincie Gelderland zijn dit specifiek het waterschap Rivierenland, het waterschap Vallei en Veluwe, het waterschap Rijn en Ijssel, Rijkswaterstaat en Vitens.

Kaart van Gelderland waarop de gebieden van de waterschappen Rivierenland, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en waterbedrijf Vitens zijn aangegeven.

Drinkwater

Drinkwaterbedrijf Vitens, drinkwaterbedrijf Oasen en de provincie zorgen voor voldoende drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven in Nederland zijn voorbereid op warme dagen en droogte. Ze houden het waterverbruik in de gaten en zorgen dat er voldoende kraanwater beschikbaar is. Dit doen zij bijvoorbeeld door genoeg water op te pompen en te zuiveren. En door waterreservoirs maximaal te vullen voor voldoende voorraad.

Kleinere waterstraal door waterdrukverlaging

Soms komt er een kleinere waterstraal uit de kraan. Dit gebeurt als veel klanten tegelijkertijd water gebruiken, waardoor het water anders wordt verdeeld en de waterdruk afneemt. Kijk op de website van Vitens en Oasen voor de actuele stand van zaken.
 

Voldoende en schoon water

Ook in ons 'natte' Nederland komt droogte voor. Dit zorgt voor verschillende problemen. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten en nemen waar nodig maatregelen, zoals het langer vasthouden van water.

Zwemwater

Waterschappen zorgen voor schoon water en monitoren de kwaliteit. Deze gegevens gaan naar de provincies. Op basis van deze gegevens en de informatie van Rijkswaterstaat informeren de provincies het Nederlandse publiek over de veiligheid en hygiënerisico’s van het zwemwater. Op officiële zwemlocaties kunnen zwemmers ervan uitgaan dat hun veiligheid en hygiëne is gegarandeerd, en dat als er afwijkingen zijn ze hierover geïnformeerd worden. Informatie staat op borden bij de zwemplekken. Voor actuele info zie: www.zwemwater.nl of download de zwemwaterapp van de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat via de website van zwemwater.nl.

Beregeningsverbod voor oppervlaktewater

De waterschappen in Gelderland zijn de belangrijkste beheerders van grond- en oppervlaktewater en houden daarbij rekening met uiteenlopende belangen. Van veiligheid, milieu, landschap, landbouw, stedenbouw tot natuur en recreatie. Het mag niet te nat, maar ook niet te droog zijn. Bij drastisch watertekort kan het waterschap een sproeiverbod afkondigen voor het beregenen van gewassen. Bij zo’n verbod mag er niet gesproeid worden met slootwater (oppervlaktewater). Actuele informatie staat op:

Beregeningsverbod voor grondwater

Als het erg lang heel droog blijft, kunnen waterschappen een onttrekkingsverbod instellen. Dan mag er, naast beregenen, ook geen grondwater worden onttrokken. Dit heeft vooral invloed op de agrarische sector. Actuele informatie staat op:

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier voor meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.