Hoe ontstaat droogte?

In twee van de vier klimaatscenario’s neemt de kans op droogte toe. Dat vraagt aandacht voor de waterbeschikbaarheid: hoe zorgen we voor voldoende water? Inmiddels is een onderzoek gestart naar de beschikbaarheid van water, zodat het risico op tekorten van zoetwater inzichtelijk wordt.

Waterbeschikbaarheid voor ecologie en economie

Het gesprek met de grote watergebruikers (landbouw, scheepvaart, natuur, drinkwaterbedrijven en industrie) loopt en in alle regio's zijn pilots gestart. De beschikbaarheid van voldoende zoetwater is belangrijk voor Nederland, zowel voor de ecologie als onze economie. Veel sectoren, zoals landbouw, scheepvaart en industrie, zijn voor hun productie afhankelijk van zoetwater. Deze sectoren vertegenwoordigen een waarde van ruim €193 miljard en hebben een aandeel van ongeveer 16% in onze economie.

Verzilting

Als er meer water verdampt dan dat er bijkomt, ontstaat droogte.  De droogte wordt berekend uit de hoeveelheid regen die valt, verminderd met de verdamping. Elke dag verdampt er ongeveer 5 mm water. Naast verdroging is verzilting een bedreiging voor de beschikbaarheid van zoet water.  Dit is wanneer het water zout wordt, waardoor het niet meer bruikbaar is voor drinkwater of de landbouw of natuurgebieden aantast.

Onmisbaar

Daarnaast is zoetwater onmisbaar voor de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Net zo belangrijk zijn natuurgebieden, het leefmilieu in de stad en de volksgezondheid die mede afhankelijk zijn van voldoende zoetwater. Nederland heeft dankzij zijn ligging en klimaat relatief veel zoetwater, maar ook hier kunnen in droge perioden tekorten ontstaan. In droge perioden kan aanzienlijke schade optreden, zowel economisch (landbouw, stedelijk gebied en industrie) als ecologisch (verdroging van natuurgebieden). Op zulke momenten moet de verdeling van zoetwater goed geregeld zijn. Bij waterschaarste krijgen cruciale functies voorrang.