Maatregelen

Klimaatverandering en toenemende verstedelijking hebben meer wateroverlast, droogte en hittestress tot gevolg. Om steden klimaatbestendig te maken is meer ruimte voor groen en water nodig. Gemeenten en waterschappen hebben een belangrijke rol om dit te verwezenlijken, maar kunnen dit niet alleen. Vijftig tot zeventig procent van het oppervlak in steden is namelijk privaat terrein.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland zijn het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) opgesteld. Klik op de onderstaande links om meer te leren over het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie of de maatregelen die momenteel worden getroffen om ons land te beschermen tegen klimaatverandering.

Nationale Klimaatadaptatiestrategie

De Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) is opgesteld nadat de Algemene Rekenkamer in 2012 aangaf dat het Deltaprogramma niet alle klimaatrisico’s afdekt.  In 2012 stelde de Rekenkamer dat Nederland mogelijk onvoldoende was voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. De NAS is zodoende een aanvulling op het Deltaprogramma, met het -ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als coördinerend ministerie.

NAS Uitvoeringsprogramma 2018-2019

In april 2018 heeft het kabinet het Uitvoeringsprogramma 2018-2019, getiteld ‘Uitvoeren met ambitie’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit uitvoeringsprogramma richt zich op de (urgente) effecten van klimaatverandering die in het Deltaprogramma nog niet worden opgepakt. Het uitvoeringsprogramma heeft een verkennend karakter; er is ruimte om tussentijds nieuwe speerpunten te benoemen.

Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Het rapport Financiële prikkels voor klimaatadaptatie brengt het vergroenen van belastingen en andere financiële prikkels om klimaatbestendigheid te stimuleren in kaart. Verschillende soorten financiële prikkels werden in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie geïnventariseerd. Gemeenten en waterschappen kunnen deze -middelen inzetten om inwoners en ondernemers te stimuleren tot het klimaatbestendig inrichten van hun gebouwen en buitenruimte.

Verdringingsreeks bij watertekort

Er kunnen geen garanties worden gegeven dat er overal en altijd voldoende zoet water beschikbaar is. Van watertekort is sprake als de vraag naar water vanuit de verschillende maatschappelijke en ecologische behoeften groter is dan het aanbod van water met een voor de diverse behoeften geschikte kwaliteit. Bij ernstige watertekorten hanteren waterbeheerders de verdringingsreeks voor de verdeling van het beschikbare zoetwater. Meer weten over de verdringingsreeks? Klik op de onderstaande link.

Categorie 1: veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade, categorie 2: nutsvoorzieningen, categorie 3: Kleinschalig hoogwaardig gebruik, categorie 4: overige belangen (economische afweging, ook voor natuur)

De verdringingsreeks

Deze reeks geeft de rangorde van maatschappelijke behoeften aan, die bij de verdeling van het beschikbare water in acht wordt genomen.