Deltaprogramma

Het Deltaprogramma heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en – met het oog op het veranderende klimaat – klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Ook voorziet het programma in het op orde houden van de zoetwatervoorziening. Hierbij spelen veel aspecten een rol, zowel op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, leefomgeving en economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie.

Waarom is er een Deltaprogramma?

Nederland is een laaggelegen, welvarende en dichtbevolkte delta, die kwetsbaar is voor overstromingen. Als er iets misgaat, zijn de gevolgen zeer groot. Onze delta is te kostbaar om niet de noodzakelijke maatregelen te treffen. We zijn in het verleden met enige regelmaat verrast doordat we onze veiligheid niet goed op orde hadden. Inmiddels zijn we de best beveiligde delta ter wereld. Dat willen we zo houden. Het Deltaprogramma moet ervoor zorgen dat we niet nog een keer verrast worden. Door hoogwater en een mogelijk stijgende zeespiegel. Of door extreme weersomstandigheden met extreme gevolgen zoals piekbuien, wateroverlast, bodemdaling, hittestress en droogte. Daarnaast is de zoetwatervoorziening van belang voor onze economie en ook die moet voor de toekomst goed geregeld blijven. Zeker als langere perioden van droogte, zoals we in de zomer van 2018 hebben ervaren, vaker zullen voorkomen.

Wat staat er in het Deltaprogramma?

In het Deltaprogramma gaat het om het op orde krijgen van de huidige en toekomstige veiligheid van de Nederlandse delta. En daarbij de juiste maatregelen te nemen voor een waterveilig en aantrekkelijk Nederland, dat klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht en kan beschikken over  voldoende zoetwater.

Er zijn vijf deltabeslissingen voorbereid, die in 2014 zijn voorgelegd aan het kabinet. Deze beslissingen gaan over:

  • de veiligheid van onze (primaire) dijken en andere waterkeringen;
  • de beschikbaarheid en verdeling van zoetwater;
  • het peil van het IJsselmeer;
  • de manier waarop het Rijnmond- en Drechtstedengebied veilig kan blijven zonder aan economische waarde in te boeten;
  • de manier waarop bij de bouw van woonwijken en wegen rekening kan worden gehouden met water.

Na de oorspronkelijke Deltawerken, die ons sinds de watersnoodramp in 1953 beschermen tegen het water, vormen bovenstaande deltabeslissingen ‘de Deltawerken van de toekomst’. Elk jaar, op Prinsjesdag, verschijnt een nieuw Deltaprogramma, dat de voortgang van de uitwerking en uitvoering van de deltabeslissingen, voorkeursstrategieën en deltaplannen beschrijft.

Hoogwaterbeschermingsplan

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vormt het grootste uitvoeringsprogramma binnen het Deltaprogramma. Het doel van het HWBP is om in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze versterkt te hebben, zodat deze voldoen aan de wettelijke normen, zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet. Kijk voor meer informatie over het HWBP op www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.

Video: Boeren op een terp

De Overdiepse Polder is overloopgebied bij extreem hoogwater. De boerderijen zijn op terpen gezet.

'93 en '95 waren toch wel iets extremer. Heel kort op elkaar.
De overheid heeft daar toen toch heel goed zijn best op gedaan.
En gezegd: "We kunnen niet eeuwig en verhogen, want dan staan wij nimmer in voor de stabiliteit."
En daar is dan het programma 'Ruimte voor de Rivier' geboren.
En toen is men begonnen om wat plaatsen te zoeken, waarvan één de Overdiepse Polder.
En je kan 2 dingen doen.
Je kan de hakken in het zand zetten en zeggen het gaan nooit door.
Of je kunt met elkaar zeggen van: "Geachte overheid, hoor eens hier...
...wij willen meewerken, alleen wij hebben daar wel enkele voorwaarden bij."
Dus zodoende is dan toch gekozen voor een achttal terpen, met op die terpen de boerderijen.
Het is niet ons probleem. Het is een maatschappelijk probleem.
Hoogwater, klimaatverandering, enfin, we kennen héél dat verhaal wel.
En wij kijken daar tegen aan als iets dat we bij hebben gedragen aan het probleem in Nederland.
Dat toch andere bewoonde gebieden droge voeten kunnen houden en dat dan de polder mee stroomt.

Samenwerken met het buitenland

Nederland deelt graag expertise op het gebied van watermanagement met andere landen. Zeker de Nederlandse delta-aanpak krijgt internationaal veel aandacht. Het verspreiden van onze delta-aanpak is daarom één van de drie doelen uit de Internationale Waterambitie. Op deze pagina lees je meer over over hoe Nederland op het gebied van waterbeheer samenwerkt met andere landen.