Voorbeeldproject HWBP in Well

Het project Well is een voorbeeldproject. Waterschap Limburg heeft de waterveiligheidsopgave als
gebiedsinrichting opgepakt samen met de gemeente Bergen, provincie Limburg en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aan de noodzakelijke dijkversterking (HWBP) en de dijkaanleg is rivierverruiming toegevoegd (‘Groene rivier’, een systeemmaatregel van het Ministerie van IenW). Hiermee wordt het grondverzet gehalveerd. Dit vormt tegelijkertijd de basis voor de aanleg van een beek, natuurinclusieve landbouw en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden.