Klimaatverandering

Door klimaatverandering en toenemende verstedelijking krijgen we meer te stellen met wateroverlast, droogte en hitte. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben de gezamenlijke ambitie om het Nederland van de toekomst klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland zijn het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) opgesteld. Klik op de onderstaande links om meer te leren over het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie of de maatregelen die momenteel worden getroffen om ons land te beschermen tegen klimaatverandering.

De 7 ambities voor een klimaatbestendig Nederland: kwetsbaarheid in beeld brengen, Uitvoeringsagenda opstellen, Risicodialoog voeren en strategie opstellen, Meekoppelkansen benutten, Stimuleren faciliteren, handelen calimiteiten, Regulieren borgen
De zeven ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie