Hoe houden we het water schoon?

Uit monitoring blijkt dat de waterkwaliteit de laatste decennia flink is verbeterd, maar ook dat het onderwerp voortdurend aandacht vraagt. Zo is de belasting met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen een hardnekkig probleem voor het water en er worden ook steeds nieuwe chemische stoffen in het water aangetroffen. Dit vraagt om extra inspanningen en maatregelen. 

Werken aan verbetering van de waterkwaliteit

Overheden, Nederlandse waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat), maatschappelijke organisaties en kennisinstituten werken op verschillende manieren aan de verbetering van waterkwaliteit. Door bijvoorbeeld het verwijderen van chemische stoffen bij de bron en bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, het beperken van de nadelige gevolgen van landbouw, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of door het aanleggen van vispassages. De waterschappen zuiveren het afvalwater in rioolzuiveringsinstallaties. De overheid controleert regelmatig de kwaliteit van het water. Rijkswaterstaat controleert het water langs de kust en op de grote meren, rivieren en kanalen. De waterschappen doen dit voor de regionale wateren.

Wilt u lezen welke maatregelen worden genomen?

  • In de Delta-aanpak Waterkwaliteit werken de Rijksoverheid, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies, gemeenten, kennisinstituten, natuur, zorg- en landbouworganisaties en de industrie gezamenlijk aan de kwaliteit van het water. Onderdelen hiervan zijn o.a. het Deltaplan agrarisch waterbeheer, het Deltaprogramma Zoetwater en de Ketenaanpak medicijnresten. 
  • Lees hier over de maatregelen waterkwaliteit van Rijkswaterstaat
  • De waterbeheerders beschrijven hun plannen elke zes jaar in de stroomgebiedbeheerplannen. Deze vindt u hier.
Snoek in het water
De toenemende aanwezigheid van de snoek in de Nederlandse wateren duidt op een verbetering van de waterkwaliteit.