De staat van ons water

Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Het betreft een gezamenlijke Rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  

Ondanks de uitdagingen van de coronapandemie heeft de watersector in 2020 goede voortgang geboekt. De bescherming tegen overstromingen en wateroverlast, het werken aan betere waterkwaliteit, de rioolwaterzuivering en de drinkwatervoorziening: het dagelijks werk ging grotendeels zonder haperen door. En dat is niet vanzelfsprekend. De watersector droeg zelfs bij aan snelle detectie van het coronavirus in ‘big brown data’ door het RIVM te voorzien van monsters uit rioolwater.

Verder is er onder andere aandacht voor het Nationaal Waterprogramma, de Kaderrichtlijn Water, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, en de succesvolle afronding van het bestuursakkoord water. Ook besteedt de Staat van Ons Water dit jaar weer aandacht aan klimaatadaptatie. Er wordt gewerkt aan robuuste en klimaatbestendige watersystemen die ons beschermen tegen overstromingen, wateroverlast, droogte en hittestress. Alle waterpartners zijn daar in 2020 daadkrachtig en innovatief mee bezig geweest. 

Het complete Staat van Ons Water-rapport vind je hier.

Hoofdstuk 8 van de Staat van Ons Water is een samenvatting van de rapportage Monitoring Financiële Doelmatigheid. Dat volledige rapport vind je op deze pagina.