Deltaprogramma 2021 gepubliceerd

De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie in 2050 te halen. Dat staat in het herijkte Deltaprogramma 2021 dat tijdens Prinsjesdag verscheen.

Waterkering

Het Deltaprogramma heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en – met het oog op het veranderende klimaat – klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Ook voorziet het programma in het op orde houden van de zoetwatervoorziening. Elk jaar, op Prinsjesdag, verschijnt een nieuw Deltaprogramma, dat de voortgang van het programma beschrijft.

Waarom is er een Deltaprogramma?

Nederland is een laaggelegen, welvarende en dichtbevolkte delta, die kwetsbaar is voor overstromingen. Als er iets misgaat, zijn de gevolgen zeer groot. Onze delta is te kostbaar om niet de noodzakelijke maatregelen te treffen. We zijn in het verleden met enige regelmaat verrast doordat we onze veiligheid niet goed op orde hadden. Inmiddels zijn we de best beveiligde delta ter wereld. Dat willen we zo houden.

Het Deltaprogramma moet ervoor zorgen dat we niet nog een keer verrast worden. Door hoogwater en een mogelijk stijgende zeespiegel. Of door extreme weersomstandigheden met extreme gevolgen zoals piekbuien, wateroverlast, bodemdaling, hittestress en droogte.

Daarnaast is de zoetwatervoorziening van belang voor onze economie en ook die moet voor de toekomst goed geregeld blijven. Zeker als langere perioden van droogte vaker zullen voorkomen.

Goede koers, maar versnellen noodzakelijk

Het Deltaprogramma 2021 laat zien dat de koers die is ingezet om de doelstellingen te halen de goede is, maar dat de uitvoering moet versnellen. Opeenvolgende jaren met perioden van droogte en hitte en vele hoosbuien bevestigen die noodzaak.

Meer weten? Bekijk het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid. Meer weten over het Deltaprogramma? Bekijk onze webpagina ‘Deltaprogramma’ of ga naar https://www.deltacommissaris.nl/