Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Water heeft invloed op waar en hoe we wonen, onze natuur, drinkwater, scheepvaart, landbouw en industrie. Om ons land ook voor de komende generaties veilig en aantrekkelijk te houden, is het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ontwikkeld.

Vispassage Borgharen

Het NWP beschrijft de hoofdlijnen en ambities van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen. De Rijksoverheid stelt iedere zes jaar een Nationaal Water Plan en een Beheer en ontwikkelplan voor de rijkswateren op. Voor de periode 2022 -2027 worden deze twee plannen samengebracht in één programma; het Nationaal Water Programma. Mede-overheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen en (drinkwater)bedrijven hebben allemaal meegewerkt aan het NWP waarvoor nu de ontwerpteksten klaarliggen.

Uitdagingen

Klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk vormen de komende jaren grote uitdagingen. Ook moet infrastructuur, zoals bruggen en sluizen in stand worden gehouden en waar nodig vervangen of gerenoveerd. De wateropgaven staan niet op zichzelf. Er moet ook rekening gehouden worden met andere opgaven in de fysieke leefomgeving, zoals de energietransitie, woningbouw en de landbouw. Het NWP beschrijft hoe we hiermee omgaan en hoe we zorgen dat water een leidend principe is in de ruimtelijke inrichting van Nederland.

We willen dat onze wateren veilig, goed bevaarbaar en schoon zijn. Het Nationaal Water Programma helpt ons om dat goed te regelen voor de komende jaren. We besteden hierbij veel aandacht aan klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk. – minister Van Nieuwenhuizen

Meer informatie en reageren

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen de ontwerpteksten voor het NWP ter inzage via www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma.

Belanghebbenden kunnen hier reageren op het Ontwerp NWP, en ook op alle bijbehorende documenten. Vervolgens worden alle binnengekomen zienswijzen beoordeeld, de ontwerpteksten waar nodig aangepast en vindt de besluitvorming over het definitieve NWP plaats. In maart 2022 wordt het definitieve Nationaal Water Programma 2022-2027, inclusief alle onderdelen, vastgesteld en gepubliceerd.